• B1: trên thanh công cụ chọn “Event”:

  • B2: Chọn ngày và Camera cần xem lại Event:

  • B3: Click vào video cần xem lại Event: