Tương tự như trong User, để chỉnh permission và tạo cũng như sửa, xóa các Camera. Chọn “Camera setting –> Camera Group”:

4.1. Tạo group Camera và add Camera vào Group

  • B1: Chọn “Add Group” trên trang quản trị:

  • B2: Điền tên Group –> Validate:

  • B3: Chọn Camera cần add vào group tại cột bên trái, và Group ở cột bên phải:

  • B4: Click vào dấu “+” để add Camera tương ứng vào Group và dấu “-” để xóa Camera ra khỏi Group ( 1 Camera có thể thuộc nhiều Group ):

4.2. Chỉnh Permission Camera

Việc chỉnh Permission cho phép user có được phép xem cái Camera này không

  • B1: Tại trang quản trị chọn “Settings” –> “Camera Settings” –> “Camera Permission”. Xuất hiện danh sách các camera:

  • B2: Để cho phép các user với các phân quyền khác nhau có được phép xem Camera này trên VMS hay không, chọn “v” để cho phép và chọn “x” để từ chối cho phép user xem live view Camera qua VMS