Chọn “Settings” tại thanh công cụ –> User Settings –> Profile:

Mặc định sẽ có 2 Profile là “Admin” và “User”

3.1. Thêm, sửa 1 Profile tùy chọn

  • B1: Chọn “Add profile”, cửa sổ xuất hiện như hình dưới, điền tên Profile –> Validate

  • B2: Một thông báo add thành công sẽ xuất hiện:

  • B3: Chọn edit để chỉnh sửa Profile, một cửa sổ với các phân quyền dùng cho User sẽ xuất hiện, đánh dấu các trường tương ứng để cấp quyền cho User được phép sử dụng hay không ( On là để mở quyền, Off là để tắt ). Chọn “Validate” để xác nhận:

3.2.  Xóa Profile

  • B1: Chọn “Remove” bên cạnh nút “Edit” để thực hiện việc xóa Profile:

  • B2: Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận việc xóa Profile:

Chọn “OK” để xác nhận