2.1. Thay đổi password

Để thay đổi password của user sau khi đã login được ở trên, tiến hành thay đổi password ngay sau khi đăng nhập

  • B1: Chọn “Settings” tại thanh công cụ –> chọn “User”:

               Tất cả các user sẽ được liệt kê ở đây:

  • B2: Chọn “Edit” tại user cần thay đổi password, cửa số edit xuất hiện, nhập lại password tại cửa sổ này như hình dưới sau đó chọn “Validate”:

 

2.2. Thêm, sửa, xóa user

Tương tự với edit user, chọn “Add user” tại trang quản lý User, fill các trường các thiết như hình dưới:

Chọn “Validate” để xác nhận

Lưu ý: Trường profile lựa chọn quyền cho user, mặc định có 2 quyền là “Admin” và “User”. Sẽ được đề cập ở phần sau.