• B1 Click vào link:: https://vms.acoba.com/en
  • B2: Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp và chọn “Log in”:

  • B3: Giao diện sau khi đăng nhập: